Sektretesspolicy vid tredje part

Syfte och omfattning av personuppgiftspolicyn

BMI Group Management UK Limited och dess dotterbolag (tillsammans, “BMI Group” eller “vi”) respekterar ditt privatliv. 

I denna sekretesspolicy beskrivs hur BMI Group samlar in information, använder, delar och behåller personliga uppgifter från dig under och efter engagemanget eller avtalsförhållandet med oss. Vi ser till att varje personlig uppgift vi får in kommer att skyddas och hanteras enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Denna personuppgiftspolicy tillämpas för alla utomstående som delar personuppgifter med BMI Group inklusive men inte begränsat till kontraktörer, byggnadsinnehavare, jobbsökanden, kunder och leverantörer samt deras personal och slutkunder (kollektivt, “ni”).

Om du är en byggnadsägare och som en av våra kontraktörer utför du arbete kanske vi sparar viss  information om dig i vår kontraktörsportal. Denna personuppgiftspolicy tillämpas inte under dessa omständigheter, vänlig se vår personuppgiftspolicy i kontraktörsportalen tillgängliga för våra kontraktörer, för mer information om hur vi bearbetar personuppgifter via denna  portal. Alternativt, vänligen kontakta oss så att vi kan ge dig en kopia. 

Ytterligare information om BMI Group kan hittas på https://www.bmigroup.com/our-company

Behållande och bearbetning av din information   

Vi kommer att samla in, lagra och använda personuppgifter som är relevanta för vår engagemang och affärer med dig. Detta kan innefatta namn, e-postadress, personuppgifter och uppgifter om ditt arbete, kreditkort, vilket kommunikationssätt du föredrar, vilka produkter du har frågat om eller köpt av oss och detaljer om alla projekt du deltagit i som BMI Group-kontraktör. Det kan också innefatta personuppgifter som du tillhandahåller vid deltagande i en BMI Group-tävling, marknadsundersökning eller annan enkät (som olika värderingar och rankningar eller feedbackfrågor) samt information om åtkomst till innehåll på vår hemsida. 

Vi kommer att samla in all data antingen direkt från dig, antingen från din arbetsgivare eller en tredje part som agerar som mellanhand vid försäljningen. Då och då kan vi också ta emot personuppgifter om dig från tredje part (som regelverk, tredje parts referensbyråer etc.).

Rekrytering

Du kanske ansöker om en traineeplats hos BMI Group eller skriver in dig på vår hemsida för lediga jobb eller om du skriver ett e-postmeddelande. För sådana webbmeddelanden och ansökningar gäller sekretesspolicyn kompletterande till de andra lagliga kraven.

När du skickar en ansökan till BMI Group online eller med e-post förser du BMI Group med personliga uppgifter som namn, post- och e-postadress såväl som information om din utbildning och yrkeskvalifikation, intyg och annan information och dokumentation som vanligtvis behövs vid en jobbansökning. Vi kan också samla in annan information om dina anställningar såsom tidigare jobb och erfarenhet, praktik, medlemsskap i yrkesföreningar, om du begått kriminella handlingar. 

Du ska bara yppa speciella kategorier personuppgifter (såsom etnisk bakgrund, politisk åsikt, medlemsskap i fackförening, fysisk och psykisk hälsa eller religiös eller filosofisk tro) om du uttryckligen vill att vi ska veta detta. Vi förväntar oss inte att du överlämnar eller kräver att du ska sända oss sådana uppgifter såvida vi inte behöver denna information för att underlätta för dig. 

På grundval av den av dig initierade ansökningen på webben behandlar vi din personliga uppgifter som du gett BMI Group elektroniskt för att kunna bearbeta din ansökning och eventuella begångna brottsliga handlingar. 

Juridiska skäl och syfte med att bearbeta dina personuppgifter (EEA-medborgare enbart)

I de flesta fall är användningen av dina personuppgifter nödvändiga:

 • vi ska kunna uppfylla vårt kontrakt med dig så som vid ett köpeavtal för en vara eller en tjänst; 
 • vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser och/eller samarbeta med tillsynsorgan eller andra myndigheter; eller
 • för att tillvarata våra juridiska intressen och se till att de inte kommer i konflikt med dina grundläggande rättigheter och friheter, vilka kräver skydd av personuppgifter för att hantera och förbättra vår affärsverksamhet, vårt engagemang och våra relationer till kunderna, för att utveckla våra affärer och analyssyften, för att övervaka och utvärdera användningen av våra produkter, för att tillhandahålla verktyg för våra kontraktörer och för att genomföra marknadsundersökningar och enkäter.

Vi kommer endast bearb eta dina personliga uppgifter för syften som är lagligt tillåtna. Detta inkluderar bearbetning vid behov för följande syften:

 • för att överensstämma med en begäran eller order från en domstol, juridisk myndighet eller t.ex. länsstyrelsen;
 • för att skydda vitala intressen för någon; och
 • för att stärka, utöva eller försvara juridiska krav.

Några av ovan nämnda anledningar för bearbetning kan överlappa och det kan finnas flera olika anledningar som rättfärdigar användningen av din personliga information. Några av ovanstående skäl till bearbetning överlappar varandra och det kan därför finnas flera skäl att man använder dina personuppgifter. 

 

Behållande och vidarebefordran av dina personliga uppgifter

Hur länge behåller vi dina personuppgifter? 

Vi behåller dina personliga uppgifter så länge det är skäligt nödvändigt för att uppfylla alla relevanta syften som anges i denna sekretesspolicy eller så länge som det är tillåtet enligt lagen. Förvaringstiden är huvudsakligen fastställd av lagliga och reglerande förpliktelser och/eller tidsfristen av affärsförhållandet med dig. Vi kommer att ta bort eller radera din personliga data på ett säkert sätt om det inte längre finns ett rimligt skäl att behålla dina uppgifter. 

Hur vi bevarar dina personuppgifter på ett säkert sätt? 

Vi använder oss av lämplig teknisk och administrativa åtgärder för att skydda dina personuppgifter från att komma i orätta händer och förstöras, tappas bort, ändras på något sätt och mot åtkomst av obehöriga. BMI Group lagrar dina personuppgifter med lösenordsskyddad åtkomst, i centraliserade databaser och som säkra pappers- eller elektroniska dokument. Åtkomsten är begränsad till auktoriserade användare som är föremål för krav på sekretess såsom ekonomiavdelningen eller personalavdelningen, och endast vid behov av kännedom.

Dela data

Vidarebefordran till tredje part

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med följande kategorier tredje parter: 

 • när du har tillhandahållit samtycke, kan vi dela personuppgifterna med tredje part om du samtyckt till det genom att ge oss fullmakt att en tredje part får kontakta dig för en viss tjänst.
 • till våra serviceleverantörer, affärspartners och kontraktörer som tillhandahåller tjänster på uppdrag av oss eller som vi använder för att stödja våra affärer.
 • vi kan också dela personuppgifter med annan tredje part inom ramen för möjlig försäljning eller omstrukturering av affären, och då instruerar vi dessa om att de endast får använda policy. 
 • om vårt företag eller en anställd hos BMI Group har ett certifierat kontraktörsprogram inklusive BMI  RoofPro, kan vi publicera dessa för dem i form av kontaktuppgifter på vår hemsida som en del av BMI-gruppens kontraktörer.
 • vi kan behöva dela dina personuppgifter med ett reglerande organ, kompetent juridisk instans, länsstyrelsen, domstol eller annan tredje part för att (i) lyda lagen; (ii) stärka villkoren i ett avtal; och (iii) skydda rättigheterna och säkerheten för BMI Group eller andra. 
 • vi kan också dela dina personuppgifter med  andra enheter inom BMI Group, som kommer att använda personuppgifterna beskrivna i denna personuppgiftspolicy. 

Överföring av information utanför EEA (EEA-medborgare endast)

Vi kan överföra personuppgifter som vi samlar in om dig till tredje parter beskrivna ovan som befinner sig utanför det land eller region i vilket du är bosatt. I sådana fall kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att din personuppgifter förblir skyddade enligt standarderna i denna personuppgiftspolicy. Till exempel genom att skriva in allt som överenskommits i ett avtal baserat på EU-kommissionens standardklausuler eller genom att lita på tredje parts mottagarcertifikat under EU-USAs policy för personuppgifter. Om du har några frågor eller behöver mer information om internationella överföringar av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på privacy@bmigroup.com.

Dina rättigheter

Översikt 

Du har specifika lagstadgade rättigheter angående BMI Groups hantering av dina personliga uppgifter. Detta inkluderar rätten att begära åtkomst till, rättelse av och radering av personuppgifter om dig som vi bearbetar. Du kan också tacka nej till marknadsföring, ta tillbaka ditt samtycke till bearbetning (där vår bearbetning baseras på ditt samtycke) och ta upp dessa bekymmer med regelverken.

Viss lagstiftning (inklusive inom EEA-området) tillhandahåller ytterligare rättigheter till sina medborgare under tillämpligt lagrum och vi kommer att fortsätta att bearbeta din begäran om att få utöva dina rättigheter i enlighet med tillämpligt lagrum. Dessa rättigheter kan inkludera rätten att motsätta sig bearbetning liksom att begära att vi ska begränsa bearbetningen eller överförbarheten för dina personuppgifter. 

Utöva dina rättigheter

Om du vill tacka nej till marknadsföring per e-post, kan du göra detta genom att klicka på “nej tack” -länken i e-postmeddelandet eller genom att skriva ett e-postmeddelande till oss på DSAR@bmigroup.com

För att tacka nej till annan typ av marknadsföring, om du behöver hjälp med  detta eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss på DSAR@bmigroup.com.

Webbsideinformation och cookies

Cookies 

Vänligen läs igenom BMI Groups cookiepolicy för information om hur vi använder personliga uppgifter via cookies på våra webbsidor. Denna policy hittar du under www.bmigroup.com/legal/cookie-policy.

Tredje part

Vår integritetspolicy tillämpas inte för information som bearbetas av våra affärspartners eller annan tredje part. Hemsidan kan innehålla länkar till hemsidor som vi inte äger eller kontrollerar. Denna datapolicy tillämpas inte för tredje parts hemsidor eller ansökningar som är åtkomliga från eller hänvisas till via vår hemsida. 

Ändringar i sekretesspolicyn

Denna sekretesspolicy utgör ingen del av ett avtal med dig och vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera policyn. Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att informera dig om alla uppdateringar av denna integritetspolicy (till exempel genom att posta den uppdaterade policyn på vår hemsida eller i tillämpliga fall, genom att använda mera direkta åtgärder för att informera dig om sådana förändringar via e-post).  

Du kan se när vi senast uppdaterade denna under ”Giltig” till och med datumet högst upp på sidan. 

Kontakt

Om du har frågor angående denna sekretesspolicy eller sättet hur vi hanterar eller bearbetar dina personliga uppgifter kan du kontakta oss på privacy@bmigroup.com

BMI Group är ansvariga för dina personuppgifter. Enligt syftena för tillämplig dataskyddslagstiftning för  personuppgifter, kommer dina personuppgifter att kontrolleras av BMI-gruppens oberoende juridiska avdelning som tillhandahåller denna tjänst och står i kontakt med dig. Ledningen för BMI Group Management UK Limited har hand om denna hemsida och är dess kontrollant.